Onze school is een dorpsschool: klein, zelfstandig, open en vertrouwd.

De administratieve verantwoordelijkheid ligt bij de inrichtende macht:vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen Midden-Kempen.  Beslissingen betreffende de werking van de school worden in samenspraak met de inrichtende macht genomen.

 

Via de schoolraad is de inspraak in het beleid geregeld.
De directie en leerkrachten zijn binnen de school verantwoordelijk voor de pedagogische aanpak. Samen staan we borg voor een goed functionerende en fijne school.

 

Aan de kinderen van onze school trachten wij een degelijk onderwijs te verschaffen: inzichtelijk, actueel, met aangepaste leermiddelen en methodes. Dit vormt een stevige basis voor verdere studies.

 

Maar er is meer: onze school wil een belangrijke rol spelen bij de opvoeding van de kinderen. Klavertje Vier-sel beoogt een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elk kind.
Daarom willen we elk kind initiëren in een gevarieerd aanbod van waarden, attitudes, leerinhouden en vaardigheden, gespreid over verschillende opvoedingsdomeinen die hoofd, hart en handen van de leerlingen doordringen.

Wij willen alle kinderen de beste kansen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor iedereen. In een sfeer van respect voor de unieke persoonlijkheid van elk kind willen wij hen de vrijheid geven zichzelf te ontplooien. Daartoe geven wij hen steeds groter wordende verantwoordelijkheid om binnen uitdeinende grenzen hun plaats in de maatschappij in te nemen.

 

Dit onderwijs en opvoedkundig gebeuren speelt zich af in een sfeer waarin wij elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen.
Hier vindt uw kind spelenderwijs zijn weg: met vriendjes uit de buurt beleven onze kinderen het schoolgebeuren en door de school leren ze ook nieuwe vriendjes kennen...

Onze school is niet alleen een ontmoetingsplaats voor kinderen en leerkrachten: in onze opvoeding wensen wij ook te streven naar een ruim contact met ouders en gemeenschap.

Directie en leerkrachten wensen op een menselijke en christelijke manier samen te leven. Ruimer dan de godsdienstlessen en schoolvieringen, willen wij de christelijke inspiratie laten doordringen in alle lessen en in de contacten tussen alle mensen in en rond de school. Tevens vindt u deze inspiratie terug in de aandacht die we hebben voor de kinderen die het niet zo makkelijk hebben.

 

Als schoolgemeenschap, waarin alle participanten (dorpsgemeenschap, ouders, leerkrachten, directie en inrichtende macht) in een oprechte collegialiteit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, vormen wij een opvoedingsgemeenschap waar elk kind zich totaal kan ontplooien.

 

GVBS Klavertje Viersel   -   Veerstraat 59   -   Viersel   -   034857398